Rượu vang Le Dix de Los Vascos

2.520.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích