CONDADO DE HAZA RESERVA

2.144.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích